Ulla Bejerholm Hansen

Tommy Gullberg

Eva Hurtig

Christina Lindgren

Dan Anders Palmqvist

Christer Hagström

Johan Berg

Kontakta oss

 

Korttidsterapiutbildning

1-dags seminarium i Relationell terapi

Handledareutbildning

Malmö Psykologbyrå AB

inbjuder till

Fördjupningskurs i dagsaktuella psykodynamiska terapier av korttidsterapeutiskt/tidsbegränsat slag

 

Kursen vänder sig i första hand till terapeutiskt verksamma kuratorer och psykologer som vill fördjupa sitt kunnande i att arbeta efter en genomtänkt korttidsterapeutisk eller tidsbegränsad modell. En modell som samtidigt har sådan bredd att den svarar upp mot hjälpbehoven hos de patientkategorier som vi möter i vår kliniska vardag.

 

Både från den offentliga och den privata sektorn ökar efterfrågan starkt på tidsmässigt begränsade insatser. Denna trend har runt om i världen bidragit till en intensifiering av forskning på tidsbegränsade metoders utformning och effektivitet.

 

Sålunda har vi de sista decennierna fått tydliga belägg för att en rätt handhavd korttidsterapeutisk modell kan bidraga till en bättra förståelse och hantering också av psykiska problem som besvärat individen under lång tid.

 

Med drygt ett halvsekel av klinisk erfarenhet har vi i kombination med nämnda forskningsinsatser också fått en allt precisare uppfattning om t ex hur det diagnostiska förfarandet ska se ut, hur försvaren bäst kan tacklas och vilken typ av interventioner som bäst främjar den behandlingsprocess som leder till önskat resultat.

 

Tanken med seminarieserien är inte i första hand att lära ut en för alla gemensam fix och färdig modell. Snarare att kritiskt granska olika terapeutiska förhållningssätts fördelar och nackdelar även om vi – för att kunna utföra denna granskning – måste utgå från en korttidsterapeutisk basmodell (i detta fall Della Selva–Malan-modellen). Avsikten är, att de fortlöpande diskussionerna kring relevanta korttidsterapeutiska frågeställningar, ska ge möjlighet till fördjupning och förfining av det egna arbetsinstrumentet och underlätta för den enskilde terapeuten att nå fram till en arbetsmodell, som också upplevs vara i samklang med hans personlighet och hans människosyn. Kursen är sålunda till sitt upplägg klart integrativ, med känsla och kognition, objekt och relation som tunga byggstenar.

 

Kursledare – Ulla Bejerholm Hansen, fil. lic., leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi.

 

Kurstid – 50 timmar fördelat på 7 tillfällen med ett tillfälle per månad, en torsdag eller fredag. Kursen avholdes vanligtvis i Malmö men Om önskemål finns, är jag öppen för att ge kursen på annan ort.

Följande kurs beräknas börja i augusti 2016, intresseanmälan mottages gärna.

 

Kurskostnad – 12 000 kr inklusive för- och eftermiddagskaffe samt lunch, moms tillkommer. Betalningen kan delas upp på två gånger om så önskas. Intyg utfärdas efter fullföljd kurs.
Kursbok: Patricia Coughlin Della Selva "Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy" Karnac Books 2004

 

Deltagarantal – 8–10 personer.

 

Malmö Psykologbyrå
Södra Förstadsgatan 23 A, 211 43 Malmö,

tel. 040-12 20 20 eller Ulla Bejerholm Hansen 070-608 88 37.
email:malmo_psykologbyra@live.se
OBS: glöm inte _ mellan malmo och psykologbyra

 

 

 

Malmö Psykologbyrå  | Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången  |  211 43 Malmö  |  040-12 20 20